Koncepcja pracy

KONCEPCJA PRACY
PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR3
W BRZEGU
na lata 2014-2015

Podstawa prawna

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, Statucie Przedszkola,
Rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009 r w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U,Nr 168, poz. 1324)

Źródła opracowania koncepcji:

Punktem wyjścia do opracowania koncepcji były wymagania wobec edukacji przedszkolnej stanowiące załącznik do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego oraz samoocena dokonana w oparciu o obserwacje, analizę dokumentów, wywiady, ankiety.

O NASZEJ PLACÓWCE

Placówka zlokalizowana jest w zachodniej części miasta. Mieści się w wolno stojącym, budynku. Jego atutem jest okazały ogród, wyposażony w sprzęt do zajęć i zabaw ruchowych. Budynek i przylegający do niego ogród znajduje się na terenie ogrodzonym.
. Pochodzenie dzieci jest zróżnicowane.
W przedszkolu funkcjonuje 4 grupy :3, 4, 5, 6-latki .
Na
dzień 1 września 2011 r placówka zatrudnia 10 nauczycieli i 9 pracowników administracji i obsługi.

BAZA PRZEDSZKOLA

placówka posiada 4 sale dydaktyczne wyposażanych w meble i pomoce dydaktyczne
szatnie, sypialnię
sala do prowadzenia zajęć ruchowych
ogród przedszkolny
zaplecze kuchenne, sanitarne i administracyjne

WIZJA DZIECKA W NASZYM PRZEDSZKOLU

Dziecko jest:
ciekawe świata,
ufne w stosunku do nauczycieli,
radosne,
aktywnie uczestniczące w życiu przedszkola,
twórcze i samodzielne w działalności zabawowej i edukacyjnej podejmowanej na rzecz własnego rozwoju,
uczciwe i prawdomówne,
odpowiedzialne i obowiązkowe,
kulturalne i tolerancyjne,
świadome zagrożeń.

Model absolwenta:

Dziecko kończące przedszkole:
potrafi dobrze funkcjonować w roli ucznia,
wykazuje :
- motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego,
- zainteresowanie treściami nauczania, chęć poznawania czegoś nowego,
- umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania,
- umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrwałość,
- umiejętność współpracy w grupie
- umiejętność radzenia sobie z trudnościami
- tolerancję wobec innych, odmiennych postaw, przekonań
-samodzielność,
-odporność na stres (sytuacje problemowe, konflikty z kolegami)
posiada:
-zdolność do obdarzania innych uwagą i porozumiewania się w zrozumiały dla nich sposób
-wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia
-podstawowa wiedzę o świecie;
umie:
- cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie,
rozumie, zna, przestrzega:
- prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi,
-zasady bezpieczeństwa, zasad higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną
- zasady kultury współżycia, postępowania,
- kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe,
- potrzebę szanowania przyrody i środowiska;
nie obawia się:
- występować publicznie - reprezentować grupę, przedszkole,
- chwalić się swoimi pomysłami, osiągnięciami, sukcesami,
- wykazywać inicjatywy w działaniu,
- wyrażania swoich uczuć;

Dziecko ma prawo do:
-życia i rozwoju,
-swobody myśli, sumienia i wyznania,
-aktywnej, serdecznej miłości i ciepła,
-spokoju i samotności, gdy tego chce,
-odseparowania się jako osoba również od dorosłych lub innych dzieci,
-snu lub wypoczynku, jeśli jest zmęczone,
-indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego rozwoju,
-pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć wywołanych przemocą,
-wypowiedzi i aktywnej dyskusji z dorosłymi i dziećmi,
-wspólnoty i solidarności w grupie,
-aktywnego kształtowania kontaktów socjalnych i otrzymania w tym pomocy,
-zabawy i wyboru towarzyszy zabaw,
-pomocy ze strony dorosłych i kontaktów z nimi na zasadzie równouprawnienia,
-nauki, informacji,
-badania i eksperymentowania,
-nauki, jak podchodzić do niebezpieczeństw,
oświadczenia konsekwencji swojego zachowania,
zdrowego żywienia

 

Wizja Przedszkola

1.Przedszkole jest placówką przyjazną, innowacyjną, przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole, nastawiona na  osiąganie sukcesu.
2.Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska.
3.Atmosfera sprzyja akceptacji każdego dziecka, przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji wobec wszelkich „inności”.
4.Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.
5.Program Przedszkola ukierunkowany jest na dziecko, jego potrzeby, umożliwia mu wszechstronny rozwój osobowości.
6.Zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczna.
7.Przedszkole stwarza dzieciom możliwość samorealizacji, pracy z rówieśnikami, kreatywnego myślenia, działania i przeżywania, uczestniczenia w ciekawych zajęciach, poznawania otaczającej rzeczywistości z zachowaniem wartości uniwersalnych: dobra, prawdy i piękna.
8.Wszyscy przestrzegają praw dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikacje interpersonalną.
9.Przedszkole promuje swoje osiągnięcia w środowisku lokalnym.

 

Misja Przedszkola

Nasze Przedszkole:


1.Zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne.
2.Wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców.
3.Tworzy warunki do nabywania przez dziecko umiejętności zgodnie z jego możliwościami rozwojowymi.
4.Kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka oraz powierzchnię przyjętymi normami społecznymi i moralnymi.
5.Organizuje sprawne funkcjonowanie organów przedszkola i zarzadzania placówką.
6.Analizuje i ocenia efekty swojej pracy, a uzyskane wyniki wykorzystuje do ciągłego doskonalenia się.

 

Koncepcja pracy Przedszkola

1.Opracowanie i wdrożenie systemu strategicznego zarządzania przedszkolem.
2.Zapewnienie ciągłego rozwoju i doskonalenia jakości pracy.
3.Przedszkole realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego poszerzoną o kształcenie umiejętności językowych, komputerowych, działalność teatralną, muzyczną, plastyczną, zdrowotną, ekologiczną.

Cele ogólne


I. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej
1. Przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa .
2. Przedszkole doskonali efekty swojej pracy.
II Procesy zachodzące w przedszkolu
1. Procesy zachodzące w przedszkolu służą realizacji przyjętej w przedszkolu   koncepcji pracy.
2. W przedszkolu dba się o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych.
III. Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym
1. Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa.
2. Przedszkole współpracuje ze środowiskiem na rzecz rozwoju własnego i lokalnego.
3. Przedszkole racjonalnie wykorzystuje warunki, w których działa.
IV. Zarządzanie przedszkolem
1. Zarzadzanie zapewnia funkcjonowanie przedszkola zgodnie z przyjętą koncepcją rozwoju.

CELE SZCZEGÓŁOWE

1. Współpraca z rodzicami płaszczyzną jednolitych oddziaływań.
2.Stworzenie najkorzystniejszych warunków do rozwoju dziecka
3.Rozbudzenie zaciekawienia poznawanym światem.
4.Kultywowanie własnej, naturalnej chęci uczenia się.
5.Nauka przez aktywne działanie.
6.Stymulowanie całościowego, harmonijnego rozwoju dziecka, zgodnie z jego indywidualnym tempem.
7.Głębokie poszanowanie osobowości dziecka, zapewnienie mu samodzielności i niezależności od dorosłych.
8.Okazywanie sobie wzajemnej pomocy dziecko-dziecko, dziecko-dorosły.

NASZE CELE W PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

stworzenie najkorzystniejszych warunków do rozwoju,
rozbudzenie zaciekawienia poznawanym światem,
kultywowanie własnej, naturalnej chęci uczenia się,
wyzwalanie radości z poznawania i uczenia się,
stymulowanie całościowego, harmonijnego rozwoju dziecka, zgodnie z jego indywidualnym tempem,
nauka przez aktywne działanie,
głębokie poszanowanie osobowości dziecka, zapewnienie mu jak największej samodzielności i niezależności od dorosłych,
okazywanie sobie wzajemnej pomocy,
włączanie rodziców do procesu wychowania i wspierania nauczyciela w kształtowaniu właściwej osobowości dziecka.

 

ZASADY PRACY

Zasady pracy w przedszkolu zapewniają podmiotowe traktowanie dziecka, są nimi:
1.Zasada indywidualizacji
2.Zasada integracji
3.Zasada wolności i swobody działania
4.Zaspakajanie potrzeb dziecka
5.Zasada aktywności
6.Organizowania życia społecznego


Aby zrealizować obowiązujące treści programowe, wykorzystywane będą metody aktywne, problemowe, twórcze oraz tradycyjne. Wszystkie metody pracy z dzieckiem uwzględniają podstawową formę jego aktywności, tj. zabawę. Organizacja pracy nauczyciela z wykorzystaniem ww. metod uwzględniać będzie wielostronny rozwój dziecka
Codzienne planowanie pracy pedagogicznej uwzględnia:
nasze cele wychowania i nauczania
działania zorientowane na dziecko,
aktualne pory roku,
święta i uroczystości
tradycje przedszkola(kalendarz imprez)

FORMY PRACY:

praca indywidualna
praca w małych zespołach
praca z całą grupą
zabawyKIEROWNICTWO PLACÓWKI

Rolę kierowniczą placówki oświatowej pełni DYREKTOR, który:

sprawuje nadzór pedagogiczny,
przewodniczy Radzie Pedagogicznej.
Pełni rolę pracodawcy,
organizuje pracę nauczycieli,
inspiruje nauczycieli do działania,
kieruje działalnością przedszkola,

PODZIAŁ KOMPETENCJI

Zadania dodatkowe o szerszym zasięgu dla nauczycieli:

protokolant Rad Pedagogicznych,
współpraca z PPP
współpraca z biblioteką
prowadzenie kroniki
badanie losów absolwentów
promocja przedszkola
dekoracja placówki
praktyki studentów i opieka nad stażystami
współpraca z innymi instytucjamiWSPÓŁPRACA  PRZEDSZKOLA

Współpraca ze studentami:
odbywanie w placówce praktyk studenckich pedagogiki ogólnej, zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
opieka nauczycieli przedszkola nad praktykantami
Współpraca zespołu pedagogicznego:
tworzenie zespołów zadaniowych
tworzenie rocznych programów
ankiety
arkusze diagnostyczne
raporty
diagnozy
monitoring procesów zachodzących w przedszkolu
dzielenie się wiedzą i doświadczeniem

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

Cele:

dążenie do jednolitości oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych przedszkola i środowiska rodzinnego
wszechstronny rozwój dziecka
nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami
zapoznanie rodziców z realizowanymi w przedszkolu planami, programami pracy
przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu
przekazanie informacji o stanie gotowości szkolnej dziecka
przekazywanie porad i wskazówek od nauczycieli i specjalistów w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy
wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych,
włączenie rodziców dzieci do życia grupy i przedszkola,
zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola,
podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez szkolenia,
ukazanie przedszkola jako placówki aktywnej, realizującej oczekiwania rodziców,
promowanie placówki w środowisku lokalnym.

Formy współpracy z rodzicami:


zebrania ogólne z rodzicami oraz Radą Rodziców,
zebrania grupowe,
zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci,
konsultacje indywidualne,
prowadzenie kącika dla rodziców(informacje, eksponowanie prac,),
organizacja dni otwartych i zajęć otwartych dla rodziców),
organizacja szkoleń , warsztatów integracyjnych dla rodziców,
organizacja uroczystości, koncertów, inscenizacji, konkursów,
włączenie rodziców do organizacji imprez kalendarzowych, przedszkolnych,
konkursy, wycieczki,
angażowanie rodziców w pracę na rzecz przedszkola i poszczególnych grup.

WSPÓŁPRACA Z INNYMI PRZEDSZKOLAMI I SZKOŁAMI:

przedszkolaki uczestniczą w przeglądach, konkursach, festiwalach wspólnie z innymi przedszkolami,
zapraszanie koleżanek z innych placówek w celu prezentowania pracy, szkolenia, warsztatów i wymiany doświadczeń,
uczestniczenie w lekcjach prowadzonych w klasach pierwszych szkół podstawowych,
badanie losów absolwentów,

WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI

Cele:


rozbudzanie zainteresowań i rozwijanie zdolności dzieci,
satysfakcja z wykonanej pracy w postaci podziękowań, wyróżnień ,nagród,
kształtowanie postaw społecznie pożądanych,
kształtowanie nawyku dbania o bezpieczeństwo swoje i innych dzieci,
urozmaicenie pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej,
poszerzenie kontaktów zawodowych, które mogą zaowocować dalszą współpracą na rzecz dzieci i placówki.

Współpraca z:

Urzędem Miasta ( akcje, konkursy, sprawy organizacyjne),
Komendą Powiatową Policji- bezpieczeństwo,
Strażą Pożarną- bezpieczeństwo,
Muzeum Piastów śląskich,
Biblioteką Miejską,
Brzeskim Domem Kultury,
Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,
Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
Związkiem Nauczycielstwa Polskiego,
SANEPID-em
sponsorzy

PROMOCJA PLACÓWKI

Cele
:

pozyskiwanie wystarczającej ilości dzieci ,
nawiązanie współpracy ze sponsorami i partnerami,
upowszechnianie w środowisku roli wychowania przedszkolnego

Działania promocyjne obejmują:

prezentowanie życzliwej postawy wobec klientów,
dbałość o dobrą opinię placówki w środowisku lokalnym,
popularyzowanie wychowania przedszkolnego,
prowadzenie kroniki przedszkola oraz strony internetowej,
organizacja uroczystości ,
zabieganie o notatki w prasie,
prezentacja w lokalnych mediach,
dbałość o estetykę otoczenia wewnątrz i na zewnątrz budynku,
upowszechnianie informacji o przedszkolu

DALSZA PRACA NAD NASZĄ KONCEPCJĄ:

każdy pracownik pedagogiczny otrzymuje egzemplarz Koncepcji, żeby z nią pracować
zmiany w tekście będą nanoszone w obecności i udziale całego zespołu pedagogicznego,
każdy nowy pracownik otrzymuje egzemplarz Koncepcji,
raz w roku podjęta będzie dyskusja w celu poprawek, innowacji i niedostatków,
rodzice zostaną zapoznani z Koncepcją na zebraniach grupowych, nauczyciele pozyskają informacje o akceptacji przez jawne głosowanie.

ZAMIERZENIA DO DALSZEJ PRACY:

w zakresie bazy


* wymiana stolików i krzesełek w jadalni,
* wykonanie wentylacji w pomieszczeniach przedszkola,
* wymiana wykładzin w salach zajęć,
* wymiana ogrodzenia i bramy wjazdowej

*zagospodarowanie terenu zielonego przed budynkiem przedszkola

w zakresie dostrzegania potrzeb dzieci i rodziców,

analiza potrzeb dzieci i rodziców pod kątem oferty zajęć dodatkowych
dokumentowanie fotograficzne działalności dziecka na życzenie rodzica,
planowanie cyklicznych spotkań indywidualnych z rodzicami w celu wymiany informacji o dziecku;

w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli:
* wspomaganie ,inspirowanie nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji i zdobywania dodatkowych umiejętności,
zobowiązanie nauczycieli do promowania swoich osiągnięć przez publikacji
doskonalenie umiejętności nauczycieli związanych z wykorzystaniem w swej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej, co spowoduje szybki przepływ istotnych informacji na płaszczyźnie dyrektor-nauczyciel, nauczyciel-nauczyciel

w zakresie współpracy ze środowiskiem i promocji przedszkola:

*kontynuowanie i rozszerzanie współpracy z innymi placówkami w celu promowania pracy z dziećmi metodami aktywnymi,
*zapraszanie uczniów klas I na spotkania integracyjne w celu promocji placówek i wymiany doświadczeń między nauczycielami w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
kontynuowanie i rozszerzanie udziału w konkursach ogólnopolskich i kampaniach społecznych.

Topnet Copyright © 2014. Polityka prywatności.