Odpłatność za przedszkole

Na podstawie zapisówUCHWAŁY NR LIX/574/23 RADY MIEJSKIEJ W BRZEGU z dnia 25maja 2023r. w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Brzeg :

zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Brzeg.

1. Gmina Brzeg zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w prowadzonych przez Gminę Brzeg przedszkolach publicznych uczniom objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w wymiarze 5 godzin dziennie, na zasadach określonych w statucie przedszkola.

2. Za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar określony w § 1 niniejszej uchwały, ustala się opłatę w wysokości 1,30 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć.

3. Wysokość stawki żywieniowej dziennej wynosi 11,00 zł.

4. Opłat za pobyt dziecka w przedszkolu dokonuje się miesięcznie do dnia 10-go każdego miesiąca na konto przedszkola:

Santander Bank Polska  76 1090 2141 0000 0001 3523 9617

Opłaty na RADĘ RODZICÓW dokonuje się raz w miesiącu w kwocie 35zł na pierwsze dziecko oraz 18zł na drugie dziecko, uczęszczające do przedszkola na konto Rady Rodziców:

Bank Spółdzielczy w Brzegu nr: 18 8863 0009 1000 0002 6622 0001

Opłatę na WYPRAWKĘ PLASTYCZNĄ dokonuje się jednorazowo w roku szkolnym w kwocie 60 zł na dziecko uczęszczające do przedszkola na konto Rady Rodziców:

Bank Spółdzielczy w Brzegu nr: 18 8863 0009 1000 0002 6622 0001

 

oplatz

 POWRÓT 

Topnet Copyright © 2014. Polityka prywatności.