Ramowy plan dnia

6.30 – 8.00

Schodzenie się dzieci, inspirowanie do spontanicznej działalności zabawowej – zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci, zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, zabawy ruchowe integrujące grupę. Oglądanie książek, albumów, czasopism dziecięcych. Ćwiczenia graficzne, logopedyczne. Praca indywidualna z dzieckiem zdolnym, wyrównawcza. Prace porządkowe w sali.

8.00 – 8.15

Ćwiczenia poranne

8.15 – 8.30

Czynności higieniczno – samoobsługowe.  Przygotowanie do posiłku.

8.30 – 8.50

9.00 – 9.30

I śniadanie grup: I, VI, przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami.

I śniadanie grup: II, III, IV, przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami.

8.50 – 9.00

9.30 – 9.45

Grupa I, VI -  praca dyżurnych, mycie zębów, uczenie dzieci samodzielności.

Grupa II, III, IV - praca dyżurnych, mycie zębów, uczenie dzieci samodzielności.

9.30 – 10.00

Zajęcia dydaktyczno -wychowawcze w ramach realizacji wybranego programu wychowania przedszkolnego we wszystkich grupach. Nabywanie umiejętności przez działanie, stwarzanie sytuacji edukacyjnych stymulujących wszechstronny rozwój dziecka. Organizowanie środowiska inspirującego podejmowanie zabaw tematycznych, dydaktycznych, badawczych i ruchowych. Wspieranie działań twórczych podczas kontaktu dzieci ze sztuką, muzyką i literaturą w miarę możliwości korzystanie z potrzeb specjalistów.

10.00 – 11.15

Gry i zabawy ruchowe na powietrzu, w tym: zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, spacery i wycieczki. Zabawy dowolne i organizowane przez nauczyciela z całą lub w małych grupach, rozmowy indywidualne, prace porządkowe, zabawy na sprzęcie terenowym (w przypadku niesprzyjającej aury – gry i zabawy ruchowe w salach). Dobór zajęć uzależniony jest od pogody i pory roku.
Uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka w budynku, w ogrodzie i poza terenem przedszkola. Wykorzystywanie i tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej. Tworzenie warunków do spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej. Czynności samoobsługowe w szatni, wdrażanie do samodzielności.

11.15 – 11.30

Czynności higieniczno–samoobsługowe, przygotowanie do posiłku, zabiegi higieniczne w łazience.

11.30 – 11.50

12.00 – 12.20

Zupa: grupy; II, IV, V

Zupa: grupy; I, III

11.50 – 12.15

12.20 – 12.45

Relaks: słuchanie muzyki relaksacyjnej, czytanie literatury dziecięcej, słuchanie audiobooków.

12.15 – 13.20

12.45 – 13.20

Zajęcia edukacyjne. Zabawy edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci. Stwarzanie warunków do twórczej aktywności poprzez udział w zajęciach dodatkowych prowadzonych przez specjalistów, obserwacja pedagogiczna, praca indywidualna z dzieckiem zdolnym oraz dydaktyczno – wyrównawcza. Organizowanie różnorodnych zabaw, jako stymulatora rozwijania aktywności dziecka w sali lub na powietrzu. Kontakty z rodzicami -rozmowy indywidualne z rodzicami, informowanie o postępach i zachowaniu dzieci, kontakty okolicznościowe. Zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, badawcze, ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe, słuchowe, gramatyczne, zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe, zabawa indywidualna i zespołowa, , prace porządkowe.

13.20 – 13.30

Czynności higieniczno-samoobsługowe, przygotowanie do posiłku-II danie.

13.30 – 13.50

14.00 – 14.20

II danie Grup: II,III,IV, wdrażanie do kulturalnego spożywania posiłków.

II danie grup: I, V, wdrażanie do kulturalnego spożywania posiłków.

14.20 -16.30

Zabawy inspirowane przez wychowanków, pobyt na świeżym powietrzu, rozchodzenie się dzieci.

           

  POWRÓT

Topnet Copyright © 2014. Polityka prywatności.